Projekti\ PRECARIR – Porast dualnog tržišta rada: borba protiv prekarnog rada u novim državama članicama putem…

16. siječnja 2015., Odjel za europske integracije

PRECARIR – Porast dualnog tržišta rada: borba protiv prekarnog rada u novim državama članicama putem industrijskih odnosa

Trajanje projekta: 12/2014. – 9/2016.

Naručitelj: Europska komisija, Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju

Koordinator projekta: Dublin City University (DCU)

Projektni partneri:

Voditelj IRMO tima: dr. sc. Hrvoje Butković

U novim državama članicama EU-a kriza je ubrzala rast ne standardnih ili prekarnih oblika zapošljavanja. Učinak tog procesa je dualno ili fragmentirano tržište rada, u sklopu kojeg ugovori na određeno vrijeme, ugovori za rad u nepunom radnom vremenu, samozapošljavanje, privremeni agencijski rad te povremeni rad sve više prevladavaju. Ovaj projekt razmatra ulogu institucija u području industrijskih odnosa u problematiziranju mijenjajućeg tržišta rada, te naročito, u porastu prekarnog rada u Europskoj uniji. Unatoč važnosti fenomena prekarnog rada, vrlo je malo dokaza o strategijama socijalnih partnera vezano uz rast dualnog tržišta rada, na kojem je došlo do povećanja prekarnih oblika zapošljavanja. U cilju ispunjavanja ove praznine projekt istražuje na koji način strategije poslodavaca i sindikata u 10 država članica EU-a predstavljaju interese ne standardnih i ranjivih grupa uključenih u  prekarne oblike zapošljavanja na tržištu rada. Istovremeno projekt razmatra kako su potrebe ovih grupa tretirane u procesu kolektivnog pregovaranja i drugim inicijativama socijalnih partnera. Projekt se bavi specifičnim nacionalnim, sektorskim i komparativnim studijama strategija i djelovanja koji su poduzeti od strane socijalnih partnera u cilju:

i ) problematiziranje rasta dualnog tržišta rada, te naročito porasta prekarnog rada;
ii) zaštite, predstavljanja i unapređenja socijalnih prava ranjivih skupina zaposlenika uključenih u prekarne oblike zapošljavanja kroz kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog;
iii) prilagodbe struktura industrijskih odnosa i pregovaračkih procedura kako bi se bolje reflektirale osobine post kriznog dualnog tržišta rada.