Projekti\ Izrada prijedloga za unaprjeđenje postojećeg zakonodavnog i programskog okvira za poticaj razvoja…

10. studenog 2018., Odjel za europske integracije

Izrada prijedloga za unaprjeđenje postojećeg zakonodavnog i programskog okvira za poticaj razvoja poduzetništva u gradu Vukovaru

Trajanje: 8./2018. – 2./2019.

Naručitelj: Grad Vukovar

Voditelj projekta: dr. sc. Jakša Puljiz

U okviru projekta izrađeni su prijedlozi novih poticajnih mjera kojima bi se potaknuo rast i razvoj gospodarstva na području grada Vukovara, a koji bi se zatim uključili u novi Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara, odnosno poseban državni program za razvoj grada Vukovara. Razrada prijedloga se temeljila na pravilima Europske unije o državnim potporama, a uzeti su u obzir postojeći propisi u RH-u koji reguliraju problematiku poticanja ulaganja te razvoja grada Vukovara. Ovaj projekt je nastavak rada na prethodnom projektu u kojem je izrađena analiza socio-ekonomskih trendova na području grada Vukovara.