Objave\ JAVNI NATJEČAJ za izbor na sistematizirano radno mjesto znanstveni savjetnik – Zatvoren

10. travnja 2019., Odjel za kulturu i komunikacije

JAVNI NATJEČAJ za izbor na sistematizirano radno mjesto znanstveni savjetnik – Zatvoren

Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine:123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 60/15 i 131/2017), čl. 64. Statuta (pročišćeni tekst) i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na sistematizirano radno mjesto znanstveni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u trajnom zvanju, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje etnologije i antropologije u Odjelu za kulturu i komunikacije – 1 izvršitelj.

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete za izbor u zvanje i na znanstveno radno mjesto određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Od pristupnika se traži višegodišnje iskustvo rada na znanstvenim i stručnim projektima iz područja rada Odjela za kulturu i komunikacije, odlično znanje engleskog jezika, iskustvo rada na kompetitivnim znanstvenim projektima te objavljeni radovi u prestižnim znanstvenim publikacijama. Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

Pristupnici mogu priložiti i druge dokaze koje smatraju relevantnima za svoju prijavu (potvrda o kvantitativnom vrednovanju znanstvene produktivnosti znanstvenika, popis projekata na kojima su radili iz djelokruga rada Odjela i/ili iz drugih područja, znanju stranih jezika, dobivenim nagradama i stipendijama, itd.). Prednost će imati kandidati s višegodišnjim iskustvom vođenja projekata i istraživanja iz područja rada Odjela.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Svi traženi dokumenti mogu se podnijeti u preslici. Odabrani kandidat/kinja dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike istih prije sklapanja ugovora o radu.

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama, dnevnom tisku, službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, web strancima Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se šalju isključivo pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, trajno zvanje”. Rok za dostavu prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Instituta ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Instituta. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Obrada osobnih podataka je nužna za postupak prijave na natječaj. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o pristupnicima koji neće biti izabrani čuvaju se šest mjeseci od završetka natječajnog postupka, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki pristupnik po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju. O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta http://www.irmo.hr/hr/.