Objave\ JAVNI NATJEČAJ za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta – Zatvoren

10. travnja 2019., Odjel za međunarodne gospodarske i političke odnose

JAVNI NATJEČAJ za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta – Zatvoren

Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem odluke Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost i čl. 42. stavak 6. i čl. 43. stavak 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine:123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/2017) te čl. 65. Statuta (pročišćeni tekst) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta sukladno uvjetima Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologije u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose – 1 izvršitelj (m/ž)

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do završetka Projekta razvoja karijera mladih istraživača i izobrazbe novih doktora znanosti, a najdulje u trajanju od četiri godine.

Obvezni uvjeti

Dodatni kriteriji

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

Pristupnici mogu priložiti i druge dokaze koje smatraju relevantnima za svoju prijavu (znanje drugih stranih jezika i sl.).

Svi traženi dokumenti mogu se podnijeti u preslici. Odabrani kandidat dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike istih prije sklapanja Ugovora o radu.

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama, u dnevnom tisku, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, na web strancima Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave moraju biti zaprimljene u Institutu najkasnije u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se šalju isključivo pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za radno mjesto asistenta u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose”.

Prijave se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Instituta ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Instituta. Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni natječaj.

Obrada osobnih podataka je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta (www.irmo.hr).