O institutu\ Upravljačka struktura

Upravljačka struktura

Ravnatelj/ica

Ravnatelj/ica organizira i vodi rad i poslovanje Instituta, predstavlja i zastupa Institut, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Instituta, izvršava odluke Upravnog vijeća i Znanstvenog vijeća Instituta i odgovoran je za zakonitost rada. Ravnatelj/ica donosi sve opće akte Instituta uz suglasnost Upravnog vijeća, osim Statuta i zadužen je za njihovu provedbu. Osim toga, ravnatelj/ica podnosi Upravnom vijeću izvještaj o godišnjim i periodičnim obračunima i daje Upravnom vijeću i Znanstvenom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz njihove nadležnosti, te odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa.

Ravnatelja/icu Instituta imenuje i razrješava Upravno vijeće Instituta, na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine.

Ravnateljica Instituta za razvoj i međunarodne odnose je dr. sc. Sanja Tišma, znanstvena savjetnica, koju je Upravno vijeće imenovalo ravnateljicom 30. svibnja 2017. godine na razdoblje od četiri godine od 7. lipnja 2017.

Znanstveno vijeće

Znanstveno vijeće utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta; raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima; provodi postupke izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta; imenuje i razrješuje jednog člana Upravnog vijeća Instituta; predlaže Upravnom vijeću kandidate za natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta i predlaže Upravnom vijeću proračun Instituta. Znanstveno vijeće raspravlja i daje prethodno mišljenje u postupku donošenja Statuta i općih akata koje donosi ravnatelj/ica.

Znanstveno vijeće odlučuje na sjednicama, natpolovičnom većinom svih članova. Članovi Znanstvenog vijeća su znanstvenici, suradnici izabrani na radna mjesta viši asistent, te predstavnici znanstvenih novaka (jedan predstavnik na svakih 5 znanstvenih novaka), koje biraju znanstveni novaci zaposleni u Institutu.

U sastavu Znanstvenog vijeća su:

dr. sc. Aleksandra Uzelac, predsjednica znanstvenog vijeća, znanstvena savjetnica
dr. sc. Krešimir Jurlin, viši znanstveni suradnik, zamjenik predsjednice znanstvenog vijeća
dr. sc. Paško Bilić, znanstveni suradnik
dr. sc. Ana-Maria Boromisa, znanstvena savjetnica
dr. sc. Hrvoje Butković, znanstveni suradnik
dr. sc. Nevenka Čučković, znanstvena savjetnica, trajni izbor
dr. sc. Damir Demonja, znanstveni savjetnik
dr. sc. Anamarija Farkaš, viša znanstvena suradnica
dr. sc. Marina Funduk, poslijedoktprand
dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, znanstvena savjetnica
dr. sc. Sandro Knezović, viši znanstveni suradnik
Ivana Keser, asistentica – predstavnica novaka
dr. sc. Sanja Maleković, znanstvena savjetnica
dr. sc. Ivona Ondelj, asistentica
dr. sc. Anamarija Pisarović, viša znanstvena suradnica
dr. sc. Jaka Primorac, viša znanstvena suradnica
dr. sc. Jakša Puljiz, znanstveni suradnik
dr. sc. Senada Šelo Šabić, viša znanstvena suradnica
dr. sc. Sanja Tišma, znanstvena savjetnica
dr. sc. Aleksandra Uzelac, viša znanstvena suradnica

Upravno vijeće

Upravno vijeće Instituta vodi financijsku i poslovnu politiku Instituta; donosi financijski proračun Instituta na prijedlog Znanstvenog vijeća i uz suglasnost Ministra; odlučuje o godišnjem obračunu; donosi odluke o osnivanju ustrojstvenih jedinica Instituta uz suglasnost Ministarstva; donosi pojedinačne odluke u svezi radnih odnosa kao organ drugog stupnja; te daje osnivaču, ravnatelju i Znanstvenom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima.

Upravno vijeće Instituta ima pet članova/ica, od kojih jedan obnaša funkciju predsjednika Upravnog vijeća. Tri člana Upravnog vijeća imenuje ministar, kao i predsjednika Upravnog vijeća. Jednog člana izabire Znanstveno vijeće Instituta, a jednog člana kao predstavnika zaposlenika imenuju  radnici Instituta neposrednim i tajnim glasovanjem, u skladu sa Zakonom o radu i Statutom.

U sastavu Upravnog vijeća su:

  1. dr. sc. Tamara Perišin, predsjednica
  2. mr. sc Ana Tecilazić Goršić,
  3. dr. sc.  Ivo Mioč
  4. dr. sc. Senada Šelo Šabić, predstavnica Znanstvenog vijeća
  5. Damir Klemenčić, dipl. iur, predstavnik  radnika

Mandat članova Upravnog vijeća traje dvije godine.

Unazad pet godina IRMO se odredio za potpuno participativno upravljanje. Razvojne odluke se donose dogovorno temeljem rasprava na kolegiju i na Znanstvenom vijeću. U poslovanje Instituta upućeni su svi djelatnici, uvažava se njihovo mišljenje i stavovi. Njeguje se projektni pristup radu sa naglašenom upravljačkom ulogom voditelja projekata.