Istraživanja\ Projekti

Projekti

Dynamics of Virtual Work (Dinamika virtualnog rada)

Trajanje projekta: 10/2012. – 10/2016.

Analiza mogućnosti redefiniranja neadministrativnih regija Republike Hrvatske

Trajanje projekta: 10/2012. – 12/2012.

Studija, Marketinška strategija i Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma na području Grada Buzeta – projekt AHVN

Trajanje projekta: 07/2012- 02/2013

Institutional Quality and Growth in EU Neighbourhood Countries (FP7 project SEARCH)

Trajanje projekta: 6/2012. – 11/2012.

Detailed briefing note “Culture Strand of the Creative Europe Programme 2014-2020″

Trajanje projekta: 6/2012. – 9/2012.

Poboljšanje poslovne infrastrukture Grada Siska

Trajanje: 5/2012-8/2012.

Prema progresivnoj energetskoj politici i sustavima u Hrvatskoj

Trajanje: 1/2012. - 10/2012.

Interim evaluacija i META evaluacija IPA pomoći u zemljama jugoistočne Europe i Turskoj (projekt pokriva nekoliko paralelnih pod-projekata)

Trajanje projekta: 1/2012. – 6/2013.

Europeana Awareness – Best Practice Network (Europeana u fokusu: Mreža najboljih praksi)

Trajanje projekta: 1/2012. – 12/2014.

Treći međunarodni kongres o ruralnom turizmu “Ruralni turizam – pokretač održivog razvoja”, Osijek, hotel “Osijek” 23.-26. svibnja 2012. godine

Trajanje projekta: 1/2012. – u tijeku