Objave\ JAVNI NATJEČAJ za izbor na sistematizirano radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom…

22. studenog 2017., Odjel za europske integracije

JAVNI NATJEČAJ za izbor na sistematizirano radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – Zatvoren

Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine:123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i čl. 65. Statuta raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor na sistematizirano radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (m/ž), za područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije u Odjelu za europske integracije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice

Obvezni uvjeti: završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomske struke odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, odlično znanje hrvatskog i engleskog jezika, razvijene vještine pisanog izražavanja i znanje rada na računalu.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici obvezno moraju priložiti:

Pristupnici mogu priložiti i druge dokaze koje smatraju relevantnim (o sudjelovanju u radu na znanstvenim i stručnim projektima iz područja rada Odjela, objavljenim radovima, izlaganjima na znanstvenim ili stručnim skupovima, dobivenim nagradama i stipendijama, znanju drugih stranih jezika, itd).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Svi traženi dokumenti mogu se podnijeti u preslici. Odabrani kandidat/kinja dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike istih prije sklapanja Ugovora o radu.

Prijave se šalju pisanim putem na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za stručnog suradnika”. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Instituta.